Nyheter - Payday Löner & Redovisning AB

Sarah är nu auktoriserad lönekonsult (SRF Lön)

Sarah är nu auktoriserad lönekonsult (SRF Lön)

Vi har grymma medarbetare i vårt team!

Stort grattis till Sarah Forsberg som är den fjärde auktoriserade lönekonsulten från Payday Löner & Redovisning AB sedan Srf konsulterna startade med auktorisationsordning för lönekonsulter.

Vårt mål har alltid varit att hjälpa både kunder och människor att växa, därför vidareutbildar vi på Payday oss kontinuerligt.


Kivra – Din digitala brevlåda

För att säkerställa att vi följer den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 kommer vi att skicka alla lönespecifikationer till den digitala brevlådan Kivra från och med december 2017.

Vad är Kivra?
Med Kivra får du tillgång till en användarvänlig och säker lösning där du kan ta emot post, såsom avier och andra utskick, från Payday och andra företag och myndigheter digitalt.

Miljövänligt och hållbart

Att erbjuda våra kunder en digital brevlåda ser vi som ett naturligt sätt att minska den klimatpåverkan pappersutskick innebär. Genom Paydays samarbete med Kivra kommer stora mängder papper kunna sparas.

Bär med dig brevlådan

Oavsett om du använder din mobil, surfplatta eller dator kan du logga in och komma åt din post var du än befinner dig.

Säkert och tryggt

Kivra är betydligt säkrare än vanlig papperspost. Eftersom Kivra är kopplat till ditt personnummer tar du bara emot post från avsändare du redan har en relation med. Kivra värnar även om din integritet och följer reglerna i Personuppgiftslagen (PuL) och kommande Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur ansluter jag till Kivra?

Som privatkund går man till Kivras hemsida och aktiverar sin digitala brevlåda med hjälp av i första hand mobilt Bank ID.
Möjlighet finns även att beställa hem en aktiveringskod för dem som ännu inte har skapat ett mobilt bank ID.

Hur vet jag om jag får ett nytt brev i Kivra?

Varje gång du får ett nytt brev i Kivra får du en e-postavisering till den e-postadress du har registrerat, det är därför viktigt att du ser till att ha korrekt e-postadress registrerad. Använder du Kivra-appen får du en notifiering via appen.


Kanelbullens dag

Fem saker du kanske inte visste…

Då firas dagen
Kanelbullens dag inträffar varje år den 4 oktober och är en årlig temadag som många anser är helig.

Så många bullar går åt
Det säljs cirka 8 miljoner kanelbullar på kanelbullens dag!

Då infördes dagen
Kanelbullens dag infördes 1999 av Hembakningsrådet med syftet att uppmärksamma Sveriges bulltradition men också för att öka försäljningen av jäst, mjöl, socker och margarin.

Kanelbullens historia
Kanelbullar är vanliga bakverk i norra Europa och i USA. Men visste du att kanelbullen härstammar från Sverige och kom fram i början av 1900-talet efter att Sverige blivit självförsörjande på både vetemjöl och socker? I de svenska hushållen började man då att baka söta vetebröd något som tidigare bara varit en lyxvara. I och med detta uppfanns kanelbullen!

Gott krigsslut
Efter första världskriget ökade kanelbullens popularitet i Sverige då tillgången på ingredienserna ökade.

Recept på kanelbullar med kardemumma


Vi stödjer Rosa Bandet 2017

Payday Löner & Redovisning AB stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2017

Vi har valt att stödja Cancerfonden och cancerforskningen i Sverige genom den nu pågående Rosa Bandet-kampanjen.
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bekämpar cancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer samt bedriva påverkansarbete.

Vi uppmanar nu alla våra kollegor i branschen att följa vårt exempel och vara med att färga Sverige rosa i oktober!

Besök http://www.cancerfonden.se för att läsa mer.


Vi vill bli ännu bättre

Tisdagen den 12/9 stänger vi kontoret.

Vi har grymma medarbetare i vårt team, men nu skall vi bli ännu bättre! Vårt mål har alltid varit att hjälpa både kunder och människor att växa, därför ska vi alla på Payday vidareutbilda oss nu på tisdag.


Vad krävs för att göra lön?

Det är den frågan som bör ställas för att svara på hur personuppgifter får användas i lönehanteringen.

Att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt har alltid varit nödvändigt, men har ytterligare tydliggjorts i och med att personuppgiftslagen upphör. Kan tyckas märkligt att en lag blir än mer aktuell när den faktiskt försvinner. Anledningen? Den ersätts av den nya Dataskyddsförordningen. Och den har något som inte personuppgiftslagen har, möjlighet att utfärda sanktioner om inte personuppgiftshanteringen uppfyller lagen. Även om den svenska tolkningen av den nya förordningen inte är helt färdig så står det klart att det kan bli talan om ganska höga böter. I stora drag skiljer sig inte kraven åt på korrekt hantering idag jämfört med vad som kommer att krävas efter den 25 maj 2018. Givetvis innebär den förändringar, såsom stärkt krav på dokumenterade rutiner och policys, klargörande av ansvarsfördelning och rätten till att hantera sitt eget data, det vill säga data som finns registrerad om dig som person. Hur den nya lagen kommer att lyda exakt får vi vänta ett tag på. Så i väntan på denna lag finns det tillfälle att se över hur personuppgifter hanteras och behandlas, och det är hög tid.

Personuppgiftslagen är en ramlag vilket innebär att bestämmelser i en annan lag, till exempel bokföringslagen, eller förordning gäller före den. När det gäller anställdas personuppgifter så är, oavsett vem som hanterar personuppgifter, arbetsgivaren den som är ansvarig för korrekt hantering. Det finns regler och praxis för hanteringen inom såväl arbetsrättslig lagstiftning som i det som anses vara god sed i arbetslivet. För arbetsgivaren tar personuppgiftslagen vid där det inte finns särskilda regler för arbetsgivarens behandling av de anställdas personuppgifter. Det är att rekommendera att ta fram policys för hantering av personuppgifter, till exempel så bör det i samband med en anställning framgå av anställningsavtalet vilka uppgifter som hanteras och vilken betydelse eventuella värderande uppgifter har för den aktuella tjänsten. Är det så att man är personuppgiftsbiträde, vilket innebär att man hanterar personuppgifter för ett annat företag (vilket gäller alla inom outsourcing), så ska det finnas ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal.

Så kommer frågan om personuppgifter i lönehanteringen. Och där är det ganska enkelt, åtminstone vid första anblicken. Det krävs faktiskt inte samtycke. Det är nämligen tillåtet att behandla personuppgifter utan samtycke, bland annat om behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal med den registrerade personen, som ett anställningsavtal. De uppgifter som krävs för att kunna göra beräkningar och utbetalning av lön. Eftersom personuppgiftslagen är en ramlag och arbetsgivare enligt andra lagar är skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter så kan en arbetsgivare givetvis hantera personuppgifter för att till exempel redovisa skatter och sociala avgifter, rapportera pensioner och försäkringar, upprätta LAS-listor eftersom de är lagkrav. Men lönesystemen innehåller ofta många andra viktiga uppgifter. Såsom uppgifter om nära anhörig, något som det inte finns lagkrav på, inte är de heller en nödvändighet för att kunna göra lön. I de här fallen finns det något som kallas intresseavvägning, och vad som kan motivera sådan registrering varierar mellan verksamheter, men det är när intresset av att behandla personuppgifterna är större än den anställdes intresse av att uppgifterna inte behandlas. Det är inte något som kan göras godtyckligt och ställer krav på information även om det inte kräver samtycke.

I hanteringen av löneuppgifter så är det viktigt att ha koll på vad känsliga uppgifter är. För att lämna vidare känsliga personuppgifter krävs arbetstagarens uttryckta samtyckte, alternativt att det finns ett arbetsrättsligt krav. Känsliga uppgifter är ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. I det här är just hälsa en lite klurigare hantering, det gäller sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. För det innebär att lönespecifikationen i många fall innehåller känsliga uppgifter. Det är ett av flera skäl till varför det är viktigt att lönespecifikationer hanteras på ett säkert sätt.

Personuppgiftshantering är en viktig uppgift. Med samtycke kommer man långt. Samtycke ska enligt personuppgiftslagen vara frivilligt, särskilt, informerat och en otvetydig viljeyttring. Och i hanteringen, tänk på att begränsa ändamålet, minimera uppgifterna och minimera lagringen.


Företagens pensionskostnader ökar när Alecta ändrar sina premiegrunder

Från och med 1 mars 2017 ändrar Alecta sina premiegrunder vilket innebär att företagens premiekostnader förväntas öka. Med de nya tarifferna ökar kostnaden för avgångs- och ålderspension med 15 procent och inlösen av PRI-skuld ökar med 3 till 5 procent medan kostnaden för familjepension sänks med 6 procent.

Alectas styrelse har beslutat att genomföra en ny omtarifiering av ålders- och familjepension från och med den 1 mars 2017.
Beslutet fattas mot bakgrund av den befintliga lågräntemiljön och den successivt ökande livslängden hos de försäkrade.

De förmåner och premier som omfattas av ändringen är :

  • Förmånsbestämd ålderspension ITP2 där premien höjs
  • Förmånsbestämd avgångspension där premien höjs
  • Förmånsbestämd familjepension ITP2 där premien sänks
  • Inlösen av skuldförd ITP/PRI-pension där premien höjs.

Styrelsearvode – inkomst av tjänst?

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked kommit fram till att styrelsearvoden som faktureras av bolag ska ingå i inkomstslaget tjänst.

Endast i vissa fall kan arvode för styrelseuppdrag beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. För att så ska vara fallet krävs att uppdraget är begränsat i tid och avgränsat till en specifik uppgift såsom ett saneringsuppdrag. Nämnden var oenig och ärendet är överklagat till HFD. Rättsläget är oklart i väntan på vidare prövning.


Ändrade regler för representation

Nytt för i år är att avdragsrätt för moms vid representation medges på ett beskattningsunderlag om 300 kronor. Samtidigt slopas möjligheten för inkomstskatterättsligt avdrag för representationskostnader för lunch, middag, supé eller annan förtäring. Bolag med brutet räkenskapsår får fortsätta att göra avdrag fram till det nya räkenskapsåret börjar.

De nya inkomstskattereglerna tillåter fortsatt avdrag för förfriskningar och enklare förtäring. Kraven som ställs är att förtäringen inte anses som måltid och att den är av mindre värde. Samma regler gäller oavsett om det rör sig om intern eller extern representation.