Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. – Payday Löner & Redovisning AB

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Payday Löner & Redovisning AB är i egenskap av redovisningsbyrå anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Ett företag som finns i registret ska ta fram rutiner och vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Styrande lagar och föreskrifter:

– Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nedanstående policy syftar till att beskriva de åtgärder vi vidtar för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Penningtvätt är en process som syftar till att dölja eller omsätta kontanta medel eller annan egendom som utgör vinning från brottslig verksamhet så att de omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet.

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorgrupper eller annan verksamhet som har till syfte att systematiskt använda våld eller förstörelse, särskilt mot civila mål, för att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar.

Innan en ny kundrelation etableras mellan oss och Kunden ska tillräcklig kundkännedom uppnås. Detta sker genom ID-kontroll samt utvärdering av kunden och dess verksamhet.

Vi ska löpande utvärdera att kundens ekonomiska transaktioner inte misstänks härröra till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vid sådan misstanke ska en anmälan omgående göras till Finanspolisen. Kunden eller dess företrädare får härvid inte informeras om att en anmälan har gjorts.