Har du råd att inte upprätta en kontrollbalansräkning? – Payday Löner & Redovisning AB

Har du råd att inte upprätta en kontrollbalansräkning?

Har du råd att inte upprätta en kontrollbalansräkning?

Har ditt företags styrelse tillräcklig insyn i verksamheten? Att sitta med i en styrelse innebär ett stort ansvar. Många känner inte till att man som styrelseledamot har en skyldighet att ha insikt i företaget och bedöma bolagets eller koncernens ekonomiska situation. Kravet är tydligt framställt i aktiebolagslagen 8:4.

Det finns två aspekter att ta hänsyn till, bolagets resultat och ställning samt bolagets betalningsförmåga mot sina leverantörer, dvs insolvens. Båda dessa aspekter ska styrelsen ha insyn i och efterfråga. Det är inte alltid lätt att se om bolaget har förbrukat halva aktiekapitalet om bolaget inte gör månadsbokslut och följer upp totalresultatet. Därför är det bra att etablera rutiner som säkerställer återrapportering till styrelsen.

För att inte hamna i en position där man måste upprätta en kontrollbalansräkning finns det olika varningssignaler som företaget och ledningen bör vara uppmärksamma på :

• Bolagets kortsiktiga betalningsförmåga och rörelsekapitalbehovet
• Negativt kassaflöde
• Större rörelseförluster eller värdenedgångar på bolagets tillgångar
• Tvister med kunder eller leverantörer som kan leda till krav som inte går att infria
• Kapitalbrist

När varningssignalerna är ett faktum måste bolagets ledning agera genom att se över och bedöma situationen. Kan företaget fortsätta att bedriva sin verksamhet utifrån rådande förutsättningar och i sådana fall, hur länge? Hur påverkas likviditeten av den uppkomna situationen? För att styrelsen inte ska anses vara försumlig i sitt beteende bör den agera genom att begära in information och handla utefter denna information. Detta är viktigt för att styrelsen ska undvika att falla in i personligt betalningsansvar.

Källhänvisning : Anna Klimenko (Hogia)