Styrelsearvode – inkomst av tjänst? – Payday Löner & Redovisning AB

Styrelsearvode – inkomst av tjänst?

Styrelsearvode – inkomst av tjänst?

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked kommit fram till att styrelsearvoden som faktureras av bolag ska ingå i inkomstslaget tjänst.

Endast i vissa fall kan arvode för styrelseuppdrag beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. För att så ska vara fallet krävs att uppdraget är begränsat i tid och avgränsat till en specifik uppgift såsom ett saneringsuppdrag. Nämnden var oenig och ärendet är överklagat till HFD. Rättsläget är oklart i väntan på vidare prövning.